Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Webinar pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudy oraz Poseł  na Sejm RP Pani Agnieszki Soin dedykowany dla Dolnego Śląska

Webinar pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudy oraz Poseł  na Sejm RP Pani Agnieszki Soin dedykowany dla Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 20 października 2021 r.  na platformie Teams. Planowana tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:

 • Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników.

KOWR

 • Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią.

NFOŚiGW:

 • Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);
 • Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
 • Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
 • Program Czyste Powietrze;

KRUS:

 • Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników
 •            Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus,  e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,  e-zaświadczenie
 • Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19

Grupa Azoty:

 • trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny)
 • CBJ: badania gleby.

 

Zależy nam, aby jak najwięcej mieszkańców terenów wiejskich z Dolnego Śląska skorzystało z oferty, jaką niosą unijne dotacje przeznaczone nie tylko na rozwój gospodarstw rolnych, ale także przedsiębiorczości. Wobec powyższego, wyrażamy nadzieję, że okażą nam Państwo wsparcie przyłączając się aktywnie do naszej inicjatywy.

Link do połączenia w dniu webinaru-  https://webinar.arimr.gov.pl

Zapraszamy także na naszą stronę ARiMR związaną z webinarem – https://www.gov.pl/web/arimr/wkrotce-kolejny-webinar-z-cyklu-dotacje-dla-rolnictwa

 

Załączniki:

ARiMR_plakat_webinar_new

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 05 października 2021 roku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na podstawie uchwały nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 października 2021 roku do 12 listopada 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w pokoju nr 1, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na stronie internetowej https://bip.kamienieczabkowicki.eu/
Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 listopada 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w sali nr 13, o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki lub w formie poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „uwaga do Studium”, na adres: kczerniec@kamienieczabkowicki.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 grudnia 2021 roku. Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), której uwaga dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

Uwagi, w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 03 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, lub:
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do Studium”, na adres: kczerniec@kamienieczabkowicki.eu , lub:
3) osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 1, w godzinach pracy Urzędu.
Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres składającego uwagę, a także przedmiot uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego.

Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki pod adresem:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


oraz na stronie internetowej gminy: http://bip.kamienieczabkowicki.eu
a także w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki.
Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki została udostępniona Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 z późn. zm.) umieszczona pod adresem: https://bip.kamienieczabkowicki.eu/notices/informacja-wojta-gminy-kamieniec-zabkowicki-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-do-informacji-o-zrodle-danych-osobowych-uzyskanych-w-toku-prowadzenia-postepowan-dotyczacych-sporzadzania-aktow-planistycznych/

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  – SIERPIEŃ 2021

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  – SIERPIEŃ 2021R.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w  Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim

 1. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Tel. 729 057 837

w terminie od 2 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021r.

Wnioski złożone w innych niż wymienione wyżej terminach nie będą rozpatrywane.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz  30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane są przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

w terminie od 1 do 29 października 2021 r.

 Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku wraz wykazem faktur.
 • Wypełnione oświadczenie
 • Podpisana klauzula informacyjna RODO
 • Oryginały faktur VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (faktura VAT powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013, poz. 1485)).

 

Załączniki:

Wzór_wniosku_akcyza_2021
wykaz faktur
Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
RODO