Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 05 października 2021 roku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na podstawie uchwały nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 października 2021 roku do 12 listopada 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w pokoju nr 1, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na stronie internetowej https://bip.kamienieczabkowicki.eu/
Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 listopada 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w sali nr 13, o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki lub w formie poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „uwaga do Studium”, na adres: kczerniec@kamienieczabkowicki.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 grudnia 2021 roku. Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), której uwaga dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

Uwagi, w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 03 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, lub:
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do Studium”, na adres: kczerniec@kamienieczabkowicki.eu , lub:
3) osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 1, w godzinach pracy Urzędu.
Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres składającego uwagę, a także przedmiot uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego.

Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki pod adresem:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


oraz na stronie internetowej gminy: http://bip.kamienieczabkowicki.eu
a także w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki.
Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki została udostępniona Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 z późn. zm.) umieszczona pod adresem: https://bip.kamienieczabkowicki.eu/notices/informacja-wojta-gminy-kamieniec-zabkowicki-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-do-informacji-o-zrodle-danych-osobowych-uzyskanych-w-toku-prowadzenia-postepowan-dotyczacych-sporzadzania-aktow-planistycznych/

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego