Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

Kamieniec Ząbkowicki dnia  09.01.2020 r.

OR.0012.13.2018

TABLICA OGŁOSZEŃ

Proszę o przybycie na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy  Kamieniec Ząbkowicki, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

Porządek posiedzenia:

 1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 r. i sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 r.
 2. Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na działalność programu zdrowotnego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019-2023”.
 3. Wykaz niezagospodarowanego mienia komunalnego będącego w administracji Urzędu Gminy i w administracji ZUK i plany związane z tym mieniem na najbliższe lata.- kontynuacja tematu 4. Sprawy różne.

 

                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                  Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy,

                                                                                                Rolnictwa, Ochrony Środowiska

                                                                                                  i Ochrony Przeciwpożarowej

                                                                                            /-/ Sylwia Demidowicz

 

Kamieniec Ząbkowicki dnia 09.01.2020 r.

 1. 0012.13.2018

 

                                                                    TABLICA OGŁOSZEŃ

Proszę o przybycie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. /poniedziałek/ godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w KamieńcuZąbkowickim.

Tematyka posiedzenia: 

 

 1. Działalność i funkcjonowanie służby zdrowia

– Realizacja UCHWAŁY NR XIV/79/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy oraz Uchwały Nr XLII/253/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia  programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie.

 1. Ocena działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                 Komisji OKZSTSSiBP

                                                                                                  /-/  Tadeusz Cenarski

INFORMACJA WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących SPORZĄDZANIA AKTÓW PLANISTYCZNYCH, zgodnie z art. 8a.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm).

INFORMACJA WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących SPORZĄDZANIA AKTÓW PLANISTYCZNYCH, zgodnie z art. 8a.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm).

 

Zgodnie z art. 11a, 17a, 37b ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm),

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje,
o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych,
zgodnie z art. 8a.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługujące osobie, której dane dotyczą przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wyciąg z art. 15 RODO:

Art. 15 Prawo dostępu

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 2. a) cele przetwarzania;
 3. b) kategorie odnośnych danych osobowych;
 4. c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 5. d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 6. e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 7. f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 9. h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Załączniki:

Informacja Wójta