Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim

Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników mobilnych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Odpowiedzialny za kontakt w sprawie dostępności jest koordynator do spraw dostępności.
 • E-mail: informatyk@kamzab.pl
 • Telefon: 531-152-644

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim

 1. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

lub za pomocą e-mail: informatyk@kamab.pl.

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Budynek: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od strony ulicy (dla interesantów) oraz tylne od strony parkingu (dla pracowników)

Do wejścia od strony ulicy prowadzą schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy, jest tylko winda na parter budynku.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i oznaczone pomieszczenie na parterze budynku do przyjęcia interesantów.

Możliwość zejścia urzędnika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu z przodu budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 stycznia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 24 stycznia 2020 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za IV kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – ustalam co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za IV kwartał 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – przez okres dwóch miesięcy od dnia podjęcia,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE nr 33- załącznik nr 1 Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2019

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 stycznia 2020 r.

 Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr  34/2020

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 24 stycznia  2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy stanowiących własność Gminy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018. poz.994 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu § 20 ust. 2. Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 148,poz.2588 z późn. Zm.)  zarządzam, co następuje

          §1

Przeznaczam do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość, stanowiącą własność Gminy, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,  ul. Ząbkowicka 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się nieruchomość wymieniona w § 1 .

              §3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 34/2020

Wójta Gminy Kamieniec Ząbk.

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu

nieruchomości przeznaczonych

do dzierżawy

 

W Y K A Z

Nieruchomości położonej w obrębie Pomianów Górny przeznaczonej do dzierżawy.

 

 1. Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej – Pomianów Górny, Nr KW – 61477
 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków – poz. rej. G.63, AM – 1, działka nr 37 o pow. 0,4400 ha, nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Pomianów Górny, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki.
 3. Powierzchnia nieruchomości –  część działki nr 37 o pow. 183,55  m2                 
 1. Przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „KD’’ o funkcji podstawowej tereny dróg publicznych.  .
 1. Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana .

      

 • Forma oddania nieruchomości w dzierżawę – w drodze bez przetargowej

 

 1. Forma udostępnienia nieruchomości –  dzierżawa na okres 3 lat, część nieruchomości o powierzchni 183,55 m².

 

 1. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia – czynsz dzierżawny w wysokości 1,00 zł za 1  m miesięcznie plus podatek VAT w obowiązującej wysokości.

     Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie o średni roczny wskaźnik cen

towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 24 stycznia 2020 roku do dnia 14 luty  2020 roku.

ZAPROSZENIE

                                                                                               Kamieniec Ząbkowicki, 13.01.2020

 

 

 1. 0002.15.2018

ZAPROSZENIE

 ZAPRASZAM NA XV SESJĘ RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI VIII KADENCJI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 STYCZNIA 2020 r. / piątek/ O GODZ. 10.00 W GMINNYM CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM UL. ZŁOTOSTOCKA 27

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2019 roku.
 3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz jego realizacja w roku 2019.
 4. Sprawozdanie z działalności komisji stałych przy Radzie Gminy za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwał.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie- sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                       Bernadeta Chodasewicz