Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Informacja o unieważnieniu postępowania

Budowa obiektów zaplecza szatniowo-socjalnego i higieniczno-sanitarnego w ramach zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie Doły” – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim ogłasza nabór na stanowisko:   Referent w Dziale Gospodarki Komunalnej

Zakład Usług Komunalnych

w Kamieńcu Ząbkowickim

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Referent w Dziale Gospodarki Komunalnej

 

w Zakładzie Usług Komunalnych

57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 4

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 • co najmniej trok stażu pracy zawodowej ,
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa Prawo zamówień publicznych,

– ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

– ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

– ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

– ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 • obsługa programów komputerowych (pakiet MS Office, FK 2000 INFO SPÓŁKA).

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność,
 • praca w zespole,
 • samodzielność i kreatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • odporność na stres,
 • umiejętność planowania i zarządzania czasem,
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • znajomość przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej,

 

 • znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Kompleksowa obsługa administracyjna Działu Gospodarki Komunalnej:
 • rozliczanie należności wynikających z obsługi cmentarzy, wystawianie faktur Vat dotyczących opłat cmentarnych;
 • administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki;
 • przestrzeganie zakresu regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych na terenie gminy;
 • zagospodarowanie wolnych miejsc przeznaczonych do pochówku osób zmarłych;
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej miejsc pochówku;
 • zawieranie umów na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy oraz wystawianie faktur za wykonane usługi;
 • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją środków transportowych;
 • sporządzanie kart pracy pojazdów i rozliczeń paliwa;
 • prowadzenie magazynu: przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu, inwentaryzacja;
 • księgowanie wpłat, kontrola wpływów gotówki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • sporządzanie raportów dla organów administracji państwowej w zakresie powierzonych kompetencji.

 

 1. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– CV,

– kwestionariusz osobowy,

– kserokopie świadectw pracy,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– dokument potwierdzający zatrudnienie,

– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy: Zakład Usług Komunalnych, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, budynek niedostosowany do potrzeb niepełnosprawnych,
 • rodzaj pracy: praca administracyjna, praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych,
 1. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Złotostocka 4, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Referent w Dziale Gospodarki Komunalnej” – w terminie do dnia 02.11.2021 r. do godz. 10.00

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

 1. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.
 2. Po upływie terminu do złożenia dokumentów następuje wstępna analiza pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w wymogi, przewiduje się dodatkowe rozmowy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zgodnie
  z kodeksem pracy zaświadczenie o stanie zdrowia w celu potwierdzenia zdolności do wykonywania określonej pracy.
 4. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

 

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 18.10.2021 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 05 października 2021 roku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na podstawie uchwały nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 października 2021 roku do 12 listopada 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w pokoju nr 1, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki na stronie internetowej https://bip.kamienieczabkowicki.eu/
Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 listopada 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w sali nr 13, o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi należy składać do Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki lub w formie poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „uwaga do Studium”, na adres: kczerniec@kamienieczabkowicki.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 grudnia 2021 roku. Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), której uwaga dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

Uwagi, w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 03 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, lub:
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do Studium”, na adres: kczerniec@kamienieczabkowicki.eu , lub:
3) osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 1, w godzinach pracy Urzędu.
Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres składającego uwagę, a także przedmiot uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego.

Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki pod adresem:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


oraz na stronie internetowej gminy: http://bip.kamienieczabkowicki.eu
a także w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki.
Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki została udostępniona Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 z późn. zm.) umieszczona pod adresem: https://bip.kamienieczabkowicki.eu/notices/informacja-wojta-gminy-kamieniec-zabkowicki-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-do-informacji-o-zrodle-danych-osobowych-uzyskanych-w-toku-prowadzenia-postepowan-dotyczacych-sporzadzania-aktow-planistycznych/

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego