Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim ogłasza nabór na stanowisko:   Referent w Dziale Gospodarki Komunalnej

Zakład Usług Komunalnych

w Kamieńcu Ząbkowickim

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Referent w Dziale Gospodarki Komunalnej

 

w Zakładzie Usług Komunalnych

57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 4

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 • co najmniej trok stażu pracy zawodowej ,
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa Prawo zamówień publicznych,

– ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

– ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

– ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

– ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 • obsługa programów komputerowych (pakiet MS Office, FK 2000 INFO SPÓŁKA).

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność,
 • praca w zespole,
 • samodzielność i kreatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • odporność na stres,
 • umiejętność planowania i zarządzania czasem,
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • znajomość przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej,

 

 • znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Kompleksowa obsługa administracyjna Działu Gospodarki Komunalnej:
 • rozliczanie należności wynikających z obsługi cmentarzy, wystawianie faktur Vat dotyczących opłat cmentarnych;
 • administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki;
 • przestrzeganie zakresu regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych na terenie gminy;
 • zagospodarowanie wolnych miejsc przeznaczonych do pochówku osób zmarłych;
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej miejsc pochówku;
 • zawieranie umów na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy oraz wystawianie faktur za wykonane usługi;
 • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją środków transportowych;
 • sporządzanie kart pracy pojazdów i rozliczeń paliwa;
 • prowadzenie magazynu: przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu, inwentaryzacja;
 • księgowanie wpłat, kontrola wpływów gotówki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • sporządzanie raportów dla organów administracji państwowej w zakresie powierzonych kompetencji.

 

 1. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– CV,

– kwestionariusz osobowy,

– kserokopie świadectw pracy,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– dokument potwierdzający zatrudnienie,

– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy: Zakład Usług Komunalnych, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, budynek niedostosowany do potrzeb niepełnosprawnych,
 • rodzaj pracy: praca administracyjna, praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych,
 1. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Złotostocka 4, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Referent w Dziale Gospodarki Komunalnej” – w terminie do dnia 02.11.2021 r. do godz. 10.00

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

 1. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.
 2. Po upływie terminu do złożenia dokumentów następuje wstępna analiza pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w wymogi, przewiduje się dodatkowe rozmowy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zgodnie
  z kodeksem pracy zaświadczenie o stanie zdrowia w celu potwierdzenia zdolności do wykonywania określonej pracy.
 4. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

 

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 18.10.2021 r.

 

 

 

INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. zamówień publicznych

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 19.08.2020 r.

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

 1. Stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. zamówień publicznych

 

 1. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia nie został wybrany żaden kandydat
 2. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Brak złożenia ofert.