Ogłoszenia oraz wyniki przetargów

Przetargi

 
data publikacji:  13-04-2011 | 08:25
data ostatniej modyfikacji:  19-04-2011 | 09:24
Korespondencja Wyniki postępowania
Budowa punktów informacji turystycznej, toalety publicznej, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa w ramach projektu Południowo- Zachodni Szlak Cysterski”. 13.04.2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Wójt Gminy  Kamieniec Ząbkowicki

ogłasza przetarg nieograniczony  Nr 1/1/PR-TS/RB/2011

 

SEKCJA I  - ZAMAWIAJĄCY

 

1.      Nazwa i adres:

           Gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat Ząbkowice Śląskie, województwo Dolnośląskie

57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka nr 26

tel. 074/8162-011, fax.: 074/8173361

Strona internetowa Gminy: www.kamzab.pl, BIP: www.bip.kamzab.pl.

 

NIP 887 – 16 – 35 – 266                                                  REGON 890718449

 

 1. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

 

SEKCJA II – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Opis:

„Budowa punktów informacji turystycznej, toalety publicznej, parkingów wraz                                   z infrastrukturą towarzyszącą w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa w ramach projektu Południowo- Zachodni Szlak Cysterski”..

 1. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

 

„Budowa punktów informacji turystycznej, toalety publicznej, parkingów wraz                                   z infrastrukturą towarzyszącą w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa w ramach projektu Południowo- Zachodni Szlak Cysterski”..

 

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) – CPV 45215500-2, 45232410-9, 45316100-6, 45233120-6, 45233260-9, 45.34.20.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.21.00-3, 45212350-4, 45330000-9, 45310000-3, 45223300-9

 

Zamówienie realizowane w ramach działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej – nie
 2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – nie
 3. Czas trwania zamówienia lub termin: do 31.10.2011 r.                      .                                             Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zamówienia.  W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, można                     z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 umowy dokonać zmiany umowy.

Zmiana istotnych postanowień  umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1)   w wypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie są objęte dokumentacją projektową,   a ich wykonanie jest konieczne aby zrealizować przedmiot umowy,

2)   w wypadku ingerencji osób trzecich, które są niezależne od działań lub zaniechań Zamawiającego  lub Wykonawcy.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie,                      w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

     

SEKCJA III – INFORMACJA O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

 1. Warunki dotyczące zamówienia – informacja na temat wadium

 

1)   Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 38 068,00 złotych przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2010 r. nr 113 poz.759                z późniejszymi zmianami), czyli w:

a)    Pieniądzu,

b)   Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo                         – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)    Gwarancjach bankowych

d)   Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)    Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                    z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości          ( Dziennik Ustaw z 2007 roku Nr 42, poz. 275 ze zmian.).

2)             W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy: BS Ząbkowice Śląskie o/Kamieniec Ząbkowicki 16953310302005000001140002,  Urząd Gminy 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka nr 26, z dopiskiem „wadium - przetarg Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”

3)             W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć wraz z ofertą             w kopercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – gwarancji wadialnej              ( dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą ) oraz kopię w/w dokumentu potwierdzona                za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty.

 

 1. Warunki udziału.

 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.                           

2) W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy przedłożyli :

a)    koncesje, zezwolenia lub licencję;

b)    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy                   i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

c)        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami;

d)    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

e)    informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f)     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                 z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu  na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

       należy przedłożyć:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

b) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,             w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                         o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,                  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,                           że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                    w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane                       w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków            o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f)  Aktualną informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków         o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji  części zamówienia, przedkładają także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w sekcji  ust. 2 pkt 3) , ppkt a) do ppkt  f).

      4) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

a)      Nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b)      Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie                          do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c)      Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

d)      Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

e)       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  ust. 2, pkt 4) ppkt a) do ppkt d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,              w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione odpowiednio  w terminach wskazanych w tych podpunktach. 

 

3. Dowód złożenia wadium.

4. Wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

5. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2) i pkt3).  Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                       w postępowaniu i zawarciu umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarna odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określone w art. 366 Kodeksu cywilnego.

UWAGI :

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawniona (-e)             do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać bezpośrednio              z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status wykonawcy ( odpisu właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

SEKCJA IV – PROCEDURA

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia  - przetarg nieograniczony
 2. Kryteria oceny ofert:

a)      Cena – znaczenie 100 %

 

 1. Informacje administracyjne

1)      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia – www.bip.kamzab.pl/Urząd/Przetargi/ogłoszenia.

2)      Termin składania ofert  upływa w dniu 27.04.2011 roku godzina 915. Miejsce złożenia oferty; Urząd Gminy 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 – I piętro sekretariat pok. Nr 10.

3)      Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.04.2011 roku o godzinie 930 w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 – I piętro sala posiedzeń.

4)      Termin związania ofertą -  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert, od 27.04.2011 do 26.05.2011 r.

5)      Kontakt wykonawców z zamawiającym:

·        Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki tel. 074/8162-024 lub fax. 074/8173361,

e-mail: twardowski@kamzab.pl

·        Osoba upoważniona: Stanisław Twardowski, w godzinach od godziny 800 do godziny 1500  tel. 074/8162024, 

 

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 11.04. 2011 roku

 

 

                  

 
Zalaczniki:
ogloszenie-przetargu-nieograniczonego.doc
specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc
wzor-zalacznik-nr-1-do-siwz.doc
wzor-umowy-zalacznik-nr-2-do-siwz.doc
opis-techniczny-instalacji-wodno-kamalizacyjnych.pdf
opis-techniczny-projekt-budowlany.pdf
przedmiar-robot.pdf
specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbiorow-robot-budowlanych.pdf
toaleta-publiczna-elewacje.pdf
pozostale-zalaczniki-projektu-budowlanego.doc
pozostale-zalaczniki-dokumentacja-poludniowo-zachodni-szlak-cysterski.zip
««« powrót
 

Kamieniec Ząbkowicki      IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska